การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงานองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 19-20 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงานองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 3/2566 ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :