การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงาน องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงาน องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 1/2566 โดยได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านกำลังคน และการสำรวจภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัย รวมถึงอาคารสถานที่ในการจัดงาน อาทิ งานการสัมมนาทางวิชาการ งานนิทรรศการ งานการแข่งขันทักษะ และการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน สำหรับการเป็นเจ้าภาพการจัดงานองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ในช่วงเดือนมกราคม 2567

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :