การนิเทศพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 ดร.จักรฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยและเทคโนโลยีลำพูน และคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการนิเทศพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดย ว่าที่ร.ต.ฐิติพงศ์ ปัญญาคำ และนางพชรกร ปัญญาคำ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

#การจัดการเรียนรู้เชิงรุก

#วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :