การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2565

การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2565

รวบรวมภาพบรรยากาศการนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการต่างๆ ดังนี้

🍄 สำนักงานปศุสัตว์ อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

🍄สำนักงานปศุสัตว์ อำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

🍄 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

🍄 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่

🍄 ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 8 (วัดต้นบุญ) จ. เชียงใหม่

🍄 บริษัท โกทรูริช เดอ สารภี จำกัด และบริษัท ลานนาโปรดักส์ จำกัด

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :