การติดตามประเมินผลตามประเด็นการตรวจราชการ และติดตามผลการประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30น. นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและนายชุมศักดิ์ ชุมนุม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูนพร้อมคณะ เพื่อติดตามประเมินผลตามประเด็นการตรวจราชการ และติดตามผลการประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสุริยะ และอาคารศูนย์ Excellence Center วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :