การดำเนินโครงการอบรมเสริมสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ และการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้นายปองภพ อรุณไพรเป็นผู้แทนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ประจำปีการศึกษา 2566
มีครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน  72 คน ได้แผนธุรกิจจำนวน 12 แผนธุรกิจ และในวันที่ 25 มิถุนายน 2566 งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพู นำศึกษาเข้าศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ณ บริษัท GOLD MILK GUERNSEY อ.แม่ทา จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :