กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้รับการคัดเลือก และผ่านเกณฑ์การพิจารณาเข้าร่วมโครงการทั้ง 2 ประเภททุน ได้แก่

ทุน 5 ปี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร

ทุน 2 ปี สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรฐานวิทยาศาสตร์

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :