กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กศส.) ติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน (ทุนนวัตกรรม สายอาชีพชั้นสูง)

วันที่ 25 มกราคม 2566 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กศส.) ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน (ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง) นำโดย ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ประธานอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนและประชากรวัยแรงงานนอกระบบ กรรมการบริหาร กสศ. พร้อมด้วยคณะติดตามทั้งภาครัฐ และเอกชน  จำนวน 50 ราย ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน (ทุนนวัตกรรม สายอาชีพชั้นสูง)  ในโอกาสนี้ ท่านผู้อำนวยการสุภัคคณิศร  รุ่งเรือง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษรและเทคโนโลยีลำพูน ได้ร่วมรับฟังแนวทางการพัฒนาผู้เรียน พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับภารกิจตามที่กองทุนกำหนด ตลอดจน เยี่ยมชมผลงาน นักเรียน นักศึกษาในกองทุน ณ ห้องประชุมเมืองสุวรรณ อาคาร Excellent Center และร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สถานศึกษา (THA DEE) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :