กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ครั้งที่ 44 ปีการศึกษา 2566

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 มกราคม 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ครั้งที่ 44 ปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) นายศิริพงศ์ เมียรเพ็ชร์ ประธานอำนวยการ อกท. ระดับชาติ นายจักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นายก อกท. ระดับชาติ เฝ้ารับเสด็จ ฯ

ในการนี้ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กราบบังคมทูลถวายรายงานการดำเนินงาน อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 44

นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กราบบังคมทูลเบิกบุคคลเข้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึก จำนวน 25 รายและเข็มที่ระลึก จำนวน 130 ราย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ครั้งที่ 44 ว่า ข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาเปิดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 44 ในวันนี้ การประชุมทางวิชาการของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย เป็นเวทีให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานที่เกิดขึ้นจากการศึกษาคิดค้นด้วยตนเอง โดยมีครูผู้สอนเป็นที่ปรึกษา แสดงให้เห็นศักยภาพและความสามารถ ความขยันหมั่นเพียร ความมุ่งมั่นของผู้เรียน อันเป็นคุณสมบัติสำคัญเมื่อถึงเวลาออกไปประกอบอาชีพ การประชุมวิชาการนี้ ยังเป็นโอกาสให้นักศึกษาต่างสถาบัน ต่างภูมิลำเนา ได้มาพบปะทำความรู้จักกัน ได้ฝึกฝนการทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้เรื่องมนุษยสัมพันธ์ ส่งเสริมให้เกิดความคิดและความสัมพันธ์ที่ดี นักศึกษาจะได้รับความรู้ทั้งด้านวิชาการ ประสบการณ์ที่มีคุณค่าและรู้จักโลกภายนอกกว้างขวางยิ่งขึ้น จากสิ่งแวดล้อมที่คุ้นชินอยู่เป็นประจำ เมื่อถึงเวลาต้องประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพด้านเกษตรหรืออาชีพใดก็ตาม ประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมการประชุม จะมีส่วนช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้งานได้เร็ว มีความคิดริเริ่ม ทำงานเป็นและมีประสิทธิภาพ

ขอแสดงความชื่นชมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าใจวัตถุประสงค์ของงานและสนับสนุนการจัดงานเป็นอย่างดีมาตลอด ซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนาการศึกษาสาขาเกษตรกรรมของประเทศให้เจริญก้าวหน้า เป็นสาขาที่น่าสนใจเรียนรู้ และน่าภาคภูมิใจ

ได้เวลาอันควรแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ขอให้งานบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ และขอให้ทุกท่านที่มาพร้อมกันในงานนี้มีความสุขสวัสดีทั่วกันสืบไป��จากนั้น ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการและผลงานวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย(อกท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับฟังการบรรยายผลงานวิชาการ เรื่อง การศึกษาคุณสมบัติทางเคมี การต้านอนุมูลอิสระ และมาตรฐานของไวน์ข้าวที่ผลิตจากข้าวพื้นเมือง 3 สายพันธุ์ ของสมาชิก อกท.หน่วยมหาสารคาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) มหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ การยอมรับทางประสาทสัมผัส และคุณภาพไวน์ข้าวที่ผลิตจากข้าวพื้นเมือง 3 สายพันธุ์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สาโท มผช.3/2546 ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการเด่น วษท.ลำพูน นิทรรศการวิชาการ สมาชิก อกท. จำนวน 12 ราย ผลงานทางวิชาการ 3 ภาค ผลงานสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สมาชิก อกท.ดีเด่น จำนวน 8 ราย สมาชิกพัฒนาสังคมดีเด่น จำนวน 4 ราย สมาชิกศิษย์เก่าดีเด่น อกท. จำนวน 4 ราย และหน่วย อกท. ดีเด่น จำนวน 4 ราย

จากนั้น ทรงประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังอาคารทูลกระหม่อมแก้ว รถยนต์พระที่นั่งถึงอาคารทูลกระหม่อมแก้ว เสด็จลงจากรถยนต์พระที่นั่ง ทรงปลูกต้นคำมอกหลวง (จำนวน 1 ต้น) เสด็จ ฯ ไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคาร “ทูลกระหม่อมแก้ว”

ในการนี้ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงาน อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 44 ในวันนี้ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกษตร และได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2545 เหล่าข้าพระพุทธเจ้าน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนายุวเกษตรกร เหล่าข้าพระพุทธเจ้าจะมุ่งมั่นให้การส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้ได้เรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และฝึกฝนให้สามารถใช้ทักษะและประสบการณ์สร้างประโยชน์แก่ตนและแก่วงการเกษตรกรรมของประเทศต่อไป ภายใต้สถานการณ์ที่ผันแปรอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ทำให้หลายภาคส่วนต้องมีการปรับตัว รวมถึงภาคเกษตรของไทย ภายใต้วิกฤติก็ยังมีโอกาสที่ทำให้เกิดความคิดใหม่ ๆ ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ วิธีคิดและวิธีปฏิบัติงาน จึงได้เรียนรู้และพัฒนารูปแบบการทำการเกษตรวิถีใหม่ ผสมผสานองค์ความรู้กับเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาการเกษตรไทยรวมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานไว้ให้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

องค์การ ฯ ได้นำผลสำเร็จในการสร้างสมาชิกผู้นำขององค์การ ฯ ทั้งในส่วนของสมาชิกปัจจุบันและสมาชิกศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จมาจัดแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมวิชาการ ครั้งนี้ และได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเครือข่ายภาคเอกชน ชุมชนในท้องถิ่น และบริษัทห้างร้าน เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมให้ผู้ร่วมงานนักเรียน นักศึกษา เกษตรกรและประชาชน ได้รับความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางการเกษตร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :